top of page
Image by Brigitte Tohm

ΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ

Το πλαίσιο: List

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Το πρόγραμμα ERASMUS+ Weaving Webs of Stories στοχεύει στη Βελτίωση των δεξιοτήτων αλφαβητισμού,
και παράληλλα στη ενίσχυση των συμμετεχόντων ώστε να γίνουν εκφραστές της συμπερίληψης και της ισότητας μέσα από τα κατάλληλα βιβλία.

Το πλαίσιο: Text
Το πλαίσιο: Music Player

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΑΥΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ:

Σαν ένας οδηγός για δασκάλους και εκπαιδευτές ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν υψηλής ποιότητας προγράμματα με στόχο τον αλφαβητισμό και τη συμπερίληψη, υιοθετώντας δοκιμασμένες μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.
Για να βοηθήσει σχολεία, NGOS and εκπαιδευτές να αναπτύξουν μία στρατηγική προσέγγιση που να υιοθετηθεί με επιτυχία από την εκπαιδευτική πολιτική
Ως σημείο αναφοράς για όσους έχουν ήδη ασχοληθεί με αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, και θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους

Το πλαίσιο: Text

Ο ΔΆΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

Το πλαίσιο: Files
Το πλαίσιο: Music Player

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ

Πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε το δικό σας εβδομαδιαίο πλάνο, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε το έγγραφο με τίτλο "Συμβουλές για Δασκάλους και Εκπαιδευτές"
σχετικά με εργαστήρια φιλαγνωσίας και δημιουργικής γραφής για παιδιά.

Το πλαίσιο: Text

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΆΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ

Το πλαίσιο: Files
Το πλαίσιο: Music Player

- ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ -

Το πλαίσιο: Text

ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ

"... η μη τυπική εκπαίδευση είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία έξω από τα κλασσικά μαθήματα, στο οποίο οι νέοι συμμετέχουν εθελοντικά. Είναι, επιπλέον, ένα περιληπτικός όρος, που αφορά πολλές δραστηριότητες. Στόχος της είναι να ενισχύσει το κίνητρο των νέων, την αυτοπεποίθησή τους και να τους βοηθήσει να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά. Κυρίως εστιάζει στο να επιτύχουν τους στόχους τους." Καθηγητής
John McBeath

Το πλαίσιο: Text

ΜΗ ΤΥΠΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Η μη τυπική εκπαίδευση, είναι μια στρατηγική παρέμβαση και γι' αυτό υιοθετεί μια σειρά καλών πρακτικών για τη διασφάλιση της επιτυχίας του προγράμματος.
Η ενότητα αυτή και τα παραγόμενα έντυπα, προέρχονται από το Training Kit του προγράμματος COMENIUS No Child Left Behind, που δημιουργήθηκε από τους εταίρους από τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2009.

Το πλαίσιο: Text

ΜΗ ΤΥΠΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Το πλαίσιο: Files
Το πλαίσιο: Music Player

ΜΗ ΤΥΠΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ: ΑΡΧΈΣ, ΜΈΘΟΔΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΈΣ.

Η μη τυπική εκπαίδευση συνίσταται σε δραστηριότητες έξω από τα τυπικά μαθήματα, στα οποία οι νέοι συμμετέχουν εθελοντικά.
Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να πραγματοποιούνται πριν το σχολικό ωράριο, κατά τα διαλείμματα, μετά το σχολείο, τα Σαββατοκύριακα ή κατά τις σχολικές εορτές. Οι δραστηριότητες μπορούν να συμβαίνουν στο σχολικό κτήριο, ή οπουδήποτε αλλού όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία και κέντρα πολιτισμού.

Το πλαίσιο: Text

ΜΗ ΤΥΠΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ - ΣΤΆΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Το πλαίσιο: Files
Το πλαίσιο: Music Player

ΣΚΟΠΟΊ ΜΗ ΤΥΠΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Για να κάνουμε αυτή την εργασία όσο πιο αποτελεσματική γίνεται, σχεδιάστηκε έχοντας ως γνώμονα 3 βασικούς σκοπούς: Την άρση των εμποδίων που δυσκολεύουν τα παιδιά να γίνουν ενθουσιώδεις μαθητές Την ενίσχυση της μαθησιακής ικανότητας Τη διεύρυνση των ευκαιριών και την εμβάθυνση στη γνώση
Και κυρίως, καμία δράση μη τυπικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη εάν δεν γίνεται με χαρά και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Το πλαίσιο: Text

ΜΗ ΤΥΠΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΊ

Το πλαίσιο: Files
Το πλαίσιο: Music Player

OΦΈΛΗ

Η μη τυπική εκπαίδευση, όταν σχεδιαστεί και δομηθεί σωστά, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην προσέλκυση "δύσκολων" παιδιών που δεν έχουν καλές επιδόσεις και κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα
Ταυτόχρονα, είναι αποτελεσματική στην ενεργοποίηση των γονέων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από μειονεκτικά περιβάλλοντα, κι έτσι πετυχαίνει να ενδιαφερθεί συνολικά η κοινότητα για την πρόοδο των συγκεκριμένων παιδιών.

Το πλαίσιο: Text

ΤΑ OΦΈΛΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Το πλαίσιο: Files
Το πλαίσιο: Music Player

ΜΙΑ ΥΠΕΝΘΎΜΙΣΗ:
ΙΣΌΤΗΤΑ Ή ΙΣΌΤΗΤΑ;

Εάν ισότητα σημαίνει να φαιρόμαστε σε όλους το ίδιο, η αμεροληψία σημαίνει να κάνουμε σίγουρο ότι κάθε παιδί λαμβάνει τις ευκαιρίες και τα εργαλεία για να εξελιχθεί και να προοδεύσει, αφού κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
Σημεία κλειδιά:
● Να γνωρίζουμε κάθε παιδί και τις ανάγκες του ξεχωριστά
● Να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει μια συνταγή για όλους, και κυρίως για τα συγκεκριμένα παιδιά στα οποία απευθυνόμαστε
● Να βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού ως πολύτιμες πηγές μάθησης, τις οποίες αν τις φέρουμε στην τάξη θα μπορούν να μάθουν οι υπόλοιποι

Το πλαίσιο: Text

ΔΡΆΣΗ - ΙΣΌΤΗΤΑ Ή ΑΜΕΡΟΛΗΨΊΑ;

Το πλαίσιο: Files
Το πλαίσιο: Music Player

ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Είναι σημαντικό να βάζουμε την ασφάλεια των παιδιών πάνω απ' όλα. Οπότε, προσαρμοζόμαστε με όλα τα μέτρα ασφάλειας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό ίσως χρειάζεται να διαθέτετε τα απαραίτητα έγγραφα από πλευράς σας, οπότε καλό είναι να το εξετάσετε με κάθε σχολείο πριν ξεκινήσετε.

Το πλαίσιο: Text
Το πλαίσιο: Music Player

ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΎΣΣΕΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Αναγνωστικές δεξιότητες: να αφυπνήσει και να βελτιώσει την περιέργεια και την όρεξη των παιδιών για ανάγνωση, με τα κατάλληλα κείμενα που θα το εξάψουν και θα το προκαλέσουν
Συγγραφικές/δημιουργικές δεξιότητες - σε ένα περιβάλλον όπου όλες οι ιδέες θα εκτιμώνται και κάθε συνεισφορά θα υπολογίζεται ισόποσα.
Αναλυτική - κριτική σκέψη: βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν τη λειτουργία των αρνητικών στερεοτύπων, και αρνητική επίδραση που μπορεί να έχουν σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, και να τα αντιμετωπίσουν σε θετικούς, ήρεμους τρόπους, αναπτύσσοντας ενσυναίσθηση και θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα.

Το πλαίσιο: Text
Το πλαίσιο: Music Player

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Εκτός από όλα τα παραπάνω, το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει κι άλλες ευρύτερες δεξιότητες:
Συνεργασία, επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα
Ενσυναίσθηση και αυτορύθμιση - δηλαδή την ικανότητα να ρυθμίζεις και να ελέγχεις το πως αντιδράσς στα συναισθήματά σου όπως και το να κατανοείς τα συναισθήματα των άλλων
Κοινωνικές δεξιότητες, μιας και το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα σε ένα περιβάλλον αποδοχής και ανεκτικότητας, επιτρέποντας μας να προσεγγίσουμε ακόμη και τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα θέματα.
Έμπνευση και αυτοπεποίθηση: για να μάθεις, να προσπαθήσεις, να επιτύχεις.

Το πλαίσιο: Text
Το πλαίσιο: Music Player
Το πλαίσιο: Services
Το πλαίσιο: Text
bottom of page