top of page
Image by Brigitte Tohm

TAUSTA

Tausta: List

JOHDANTO

ERASMUS+ Weaving Webs of Stories -hankkeen tavoitteena on parantaa luku- ja kirjoitustaitoa ja samalla antaa osallistujille mahdollisuus olla inklusiivisuuden ja tasa-arvon puolestapuhujia.
Tämän vuoksi hankkeessa ei keskitytä pelkästään luku- ja kirjoitustaitoon vaan myös stereotypioita haastavien kirjojen ja tarinoiden lukemiseen sekä inklusiivisuutta ja tasa-arvoa edistävien luovan kirjoittamisen taitojen kehittämiseen.

Tausta: Text
Tausta: Music Player

KOULUTUSOHJELMAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ:

opettajien ja ohjaajien oppaana, joka auttaa kehittämään ja toteuttamaan korkealaatuisia luku- ja kirjoitustaito-ohjelmia sekä inklusiivisuusohjelmia noudattaen hyväksi havaittuja epävirallisen oppimisen periaatteita ja menetelmiä auttamaan kouluja, kansalaisjärjestöjä ja ohjaajia kehittämään strategisen lähestymistavan, jonka avulla tämäntyyppiset toimet integroidaan koulujen toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin tehokkaasti ja laadukkaalla tavalla
vertailukohtana niille, jotka ovat jo osallistuneet koulutukseen tai jotka tuntevat inklusiivisuuden ja tasa-arvon edistämistekniikoita, jotta he voivat kohentaa tietämystään ja ymmärrystään tarpeen mukaan.

Tausta: Text

HYVÄ AKTIVITEETTIEN OHJAAJA

Tausta: Files
Tausta: Music Player

ENNEN ALOITUSTA

Ennen kuin aloitat viikoittaisten työpajojen suunnitelman laatimisen, suosittelemme, että luet Yleisiä vinkkejä opettajille ja avustajille -tukimateriaalin, jossa käsitellään lapsille suunnattuja lukemiseen ja tarinoiden luomiseen liittyviä työpaja-aktiviteetteja.
Tukimateriaalissa luetellut vinkit eivät käsittele lukemista tai tarinoiden luomista. Näitä aiheita käsitellään yksityiskohtaisesti alla.

Tausta: Text

YLEISIÄ VINKKEJÄ ENNEN ALOITTAMISTA

Tausta: Files
Tausta: Music Player

- EI OLE OLEMASSA -

Tausta: Text

LAINAUS

”… epävirallinen oppiminen on normaalien oppituntien ulkopuolella tapahtuvaa oppimista, johon nuoret osallistuvat vapaaehtoisesti. Kyseessä on siis osallistava termi, ja se kattaa lukuisia aktiviteetteja, joilla on monia nimiä ja muotoja. Sen tarkoituksena on parantaa nuorten motivaatiota ja itsetuntoa sekä auttaa heitä olemaan tehokkaampia oppijoita. Ennen kaikkea sen tavoitteena on parempien tulosten saavuttaminen.” Professori John McBeath

Tausta: Text

EPÄVIRALLINEN OPPIMINEN

Epävirallinen oppiminen, joka tunnetaan Isossa-Britanniassa myös nimellä Out of School Hours Learning (OSHL), on strateginen interventio ja noudattaa siksi toimenpiteisiin liittyviä hyviä käytäntöjä ohjelman onnistumisen varmistamiseksi.
Tämä osio ja siihen liittyvät tukimateriaalit ovat peräisin COMENIUS No Child Left Behind -hankkeen koulutuspaketista, jonka Ison-Britannian ja Romanian kumppaniyhdistykset loivat vuonna 2009.

Tausta: Text

EPÄVIRALLINEN OPPIMINEN

Tausta: Files
Tausta: Music Player

EPÄVIRALLINEN OPPIMINEN: PERIAATTEET, MENETELMÄT JA TEKNIIKAT

Epävirallinen oppiminen on normaalien oppituntien ulkopuolista toimintaa, johon nuoret osallistuvat vapaaehtoisesti. Tavoitteena on parempien tulosten saavuttaminen suoraan tai välillisesti.
Nämä aktiviteetit voivat tapahtua ennen koulupäivää, välituntien ja lounaan aikana, koulun jälkeen, iltaisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikana tai valinnaisilla tunneilla tai aktiviteettityöpajoissa uudelleen järjestetyn koulupäivän aikana. Aktiviteetit voivat tapahtua koulun alueella tai muualla, kuten liikuntapaikoissa, kirjastoissa, museoissa tai asuinkeskuksissa.

Tausta: Text

SITOUTUMISEN TASOT – EPÄVIRALLINEN OPPIMINEN

Tausta: Files
Tausta: Music Player

EPÄVIRALLISEN OPPIMISEN TARKOITUKSET

Jotta nämä ohjeet olisivat mahdollisimman tehokkaat ja kestävät, niille on määritelty kolme päällekkäistä ydintarkoitusta, joiden lähtökohtana on nuorten saavutusten parantaminen:
Oppimisen esteiden poistaminen ja nuorten innostaminen oppimaan
Oppimisosaamisen lisääminen
Mahdollisuuksien laajentaminen ja oppimismenestyksen syventäminen
Ja mikä tärkeintä, hauskanpito ja nautinnollisuus ovat tehokkaan epävirallisen oppimistoiminnan keskeisiä piirteitä.

Tausta: Text

EPÄVIRALLISEN OPPIMISEN TARKOITUKSET

Tausta: Files
Tausta: Music Player

EDUT

Huolellisesti suunniteltu ja jäsennelty epävirallinen oppiminen on osoittautunut tehokkaaksi, kun sitoutetaan vaikeasti tavoitettavia lapsia kanssa sekä niitä lapsia, joiden koulumenestys on heikompi ja jotka saattavat keskeyttää koulunkäynnin.
Samalla se on osoittanut onnistuneeksi keinoksi sitouttaa vanhempia, mukaan lukien vähemmistöyhteisöjen vanhempia, ja saada laajempi yhteisö mukaan tukemaan nuorten oppimista.

Tausta: Text

EPÄVIRALLISEN OPPIMISEN EDUT

Tausta: Files
Tausta: Music Player

MUISTUTUS: YHDENVERTAISUUS VAI TASA-ARVO?

Jos tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kohtelemme kaikkia samalla tavalla, niin yhdenvertaisuus tarkoittaa sen varmistamista, että jokaisella lapsella on mahdollisuudet ja resurssit oppia ja menestyä ja että jokaisen lapsen erilaisuutta arvostetaan. Keskeiset seikat:
● Tutustu jokaiseen lapseen ja heidän erilaisiin tarpeisiinsa yksilöllisesti
● Hyväksy se, että ei ole olemassa kaikille tasavertaisia toimintamahdollisuuksia (erityisesti mitä tulee oppilaisiin, joille ohjelmamme on suunnattu)
● Muista, että yhdenlaiset oppitunnit eivät sovi kaikille
● Pidä lasten yksilöllisiä identiteettejä ja kulttuureja voimavarana – luo ”turvallisia tiloja”, joissa lasten erilaiset kulttuurit ja kokemukset voidaan jakaa kaikkien osallistujien kanssa osana oppimista.

Tausta: Text

AKTIVITEETTI – YHDENVERTAISUUS VAI TASA-ARVO

Tausta: Files
Tausta: Music Player

SUOJELU

Muista, että lasten turvallisuus ja hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Siksi on välttämätöntä noudattaa kaikkia kansallisia ja alueellisia suojeluohjeita. Nämä saattavat vaatia sinulta asiakirjoja, joten tarkista etukäteen koululta ensimmäisen tapaamisen aikana, mitä tarvitaan.

Tausta: Text
Tausta: Music Player

KOULUTUSOHJELMAN KEHITTÄMÄT TAIDOT

Koulutusohjelmassa pyritään kehittämään erilaisia tärkeitä taitoja:
Lukutaidot – herätellään ja kehitetään osallistujien uteliaisuutta ja lukuhalua sopivilla teksteillä, jotka ilahduttavat ja haastavat heitä
Kirjoittamistaidot / luovat taidot – ympäristössä, jossa kaikkien ideoita arvostetaan ja kaikkia panostuksia tuetaan
Analyyttinen ja kriittinen ajattelu – autetaan osallistujia kehittämään asteittain kykyä ymmärtää negatiivisia stereotypioita sekä sitä, miten ne voivat vaikuttaa haitallisesti yksilöihin ja ryhmiin, ja haastetaan heitä positiivisin ja rauhallisin keinoin samalla, kun heidän empatiakykynsä ja positiivinen asenteensa erilaisuutta kohtaan kehittyy.

Tausta: Text
Tausta: Music Player

OHJELMAN SUUNNITTELU

Sen lisäksi, että ohjelma kehittää osallistujien luku- ja kirjoitustaitoa, motivaatiota, halua lukea säännöllisesti huvin vuoksi sekä luovia taitoja, ohjelman avulla pyritään myös kehittämään laajempia taitoja:
Yhteistyö-, viestintä- ja tiimityötaidot – ohjelmassa tapahtuvan yhteistyön kautta
Empatia- ja itsesäätelytaidot – kyky säädellä ja hallita reaktioita omiin tunteisiin sekä kyky ymmärtää muiden tunteita
Sosiaaliset taidot – vaikuttavat taidot, joiden kehittymistä kannustetaan ohjelmassa luomalla ryhmään hyväksymisen ja suvaitsevaisuuden ilmapiiriä. Tämä mahdollistaa jopa erittäin arkaluonteisten ja henkilökohtaisten asioiden käsittelyn.
Kunnianhimo ja itseluottamus – oppimista, haastamista ja saavutusten aikaansaamista varten.

Tausta: Text
Tausta: Music Player
Tausta: Services
Tausta: Text
bottom of page