top of page
Image by Brigitte Tohm

ВЪВЕДЕНИЕ

Обосновка: List

ВЪВЕДЕНИЕ

Проект Изтъкаване на мрежа от истории по програма ERASMUS+ цели да:

Подобри грамотността и в същото време;

Да даде възможност на участниците да се превърнат в защитници на приобщаването и равенството
Съответно проектът се фокусира не само върху грамотността, но и върху четенето на книги и истории, които оспорват и се противопоставят на стереотипите и върху развиването на творчески умения за писане, насърчаваи приобщаване и равенство.

Обосновка: Text
Обосновка: Music Player

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА:

Като ръководство за учители и обучители – за да им помогне да развият и да провеждат качествени програми за грамотност и приобщаване, съобразени с изпитаните и тествани принципи и методи на неформалното обучение

Да помогне на училищата, НПО и обучителите да развият стратегичеки подход, така че тази форма на интервенция да бъде интегрирана в училищните политики и практики по един ефективен начин, гарантиращ високото качество.

Като отправна точка за онези, които вече са преминали през обучение и са запознати с техниките за приобщаване и насърчаване на равенството, да опреснят своите знания и разбирания.

Обосновка: Text

ДОБРИЯТ ФАСИЛИТАТОР

Обосновка: Files
Обосновка: Music Player

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ

Неформално обучение

“… това е обучителна дейност, извън нормалните учебни часове, в която младите хора вземат участие доброволно.  Следователно става дума за включващ термин, който обхваща много дейности с множество наименования и проявления. Целта на неформалното обучение е да подобри мотивацията, самооценката на младите хора и да им помогне да се превърнат в ефективни учащи. Освен това то цели да подобри постиженията.”
Prof John McBeath, 2006

Обосновка: Text

ОБЩИ СЪВЕТИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Обосновка: Files
Обосновка: Music Player

- НЕ СЪЩЕСТВУВА -

Обосновка: Text

ЦИТИРАНЕ

“… неформалното обучение е дейност, извън нормалните учебни часове, в която младите хора вземат участие доброволно.  Следователно става дума за включващ термин, който обхваща много дейности с множество наименования и проявления. Целта на неформалното обучение е да подобри мотивацията, самооценката на младите хора и да им помогне да се превърнат в ефективни учащи. Освен това то цели да подобри постиженията.”
Prof John McBeath, 2006

Обосновка: Text

НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Неформалното обучение, също известно като Учене извън учебните часове - Out of School Hours Learning (OSHL) – във Великобритания, е стратегическа интервенция и съответно се придържа към набор от мерки обхващащи добри практики целящи да гарантират успеха на програмата.

Тази част и подкрепящите материали стъпват на обучително ръководство изготвено по COMENIUS проект No Child Left Behind, създадено от британските и румънските партньори през 2009 г.

Обосновка: Text

НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Обосновка: Files
Обосновка: Music Player

НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ: ПРИНЦИПИ, МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНИКИ

Неформалното обучение обхваща дейности, които се реализират извън учебните часове и в които младите хора участват доброволно. Целта е директно или косвено да се подобрят постиженията. 
Тези дейности могат да се реализират преди началото на учебния ден, по време на почивки, включително за обяд, след учебните часове, вечер, по време на уикендите или по време на ваканции, както и в рамките на реаранжиран учебен ден. Дейностите може да се провеждат в училището или някъде извън него, като например в спортни бази, в обществени библиотеки, музеи или жилищни сгради.

Обосновка: Text

НИВА НА АНГАЖИРАНЕ - НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Обосновка: Files
Обосновка: Music Player

ЦЕЛИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Цели на неформалното обучение

За да направим провеждането на програмата възможно най-ефективно и устойчиво, сме я оформили така, че да има три припокриващи се цели, в основата, на които стоят постиженията на младите хора:
Премахване на бариерите пред ученето и помагане на младите хора да се превърнат в ентусиазирани учащи 
Подобряване на компетенциите за учене 
Разширяване на възможностите и задълбочаване на успеха от ученето

И, нещо което е много важно, забавлението и радостта са ключови характеристики на ефективните дейности за неформално обучение.

Обосновка: Text

НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Обосновка: Files
Обосновка: Music Player

ПОЛЗИ

Неформалното обучение, когато е внимателно планирано и структурирано, се доказва ефективно при:
●    Ангажирането на трудни за достигане деца, включително онези, които са с ниски резултати и са изложени на риск от ранно отпадане от училище
●    В същото време то се оказва успешно при ангажирането на родители, включително онези от малцинствени общности, и ангажиране на по-широката общност в подкрепа на обучението на техните млади хора

Обосновка: Text

ПОЛЗИ ОТ НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Обосновка: Files
Обосновка: Music Player

НАПОМНЯНЕ: РАВЕНСТВО ИЛИ РАНОПОСТАВЕНОСТ?

Ако равенството означава, че всички биват третирани по един и същи начин, то равнопоставеността означава, че всяко дете разполага с възможностите и ресурсите, които са необходими за четене и процъфтяване, което зачита факта, че всички деца са различни. 

Ключови моменти:
●    Запознайте се с всички деца и с техните индивидуални потребности
●    Бъдете наясно, че за много от тях правилата на играта не гарантират равнопоставеност (и точно такива са учениците, към които е насочена тази програма)
●    Помнете, че един и същи урок не покрива обучителните потребности на всички деца
●    Разглеждайте индивидуалните идентичност и култура на децата като ресурс – създавайте „безопасни пространства“, в които различните култури и произход на децата могат да бъдат споделяни като част от обучителния процес за всички участници. 

Обосновка: Text

ДЕЙНОСТ - РАВЕНСТВО ИЛИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Обосновка: Files
Обосновка: Music Player

СИГУРНОСТ

Не забравяйте, че безопасността и благополучието на децата са от първостепенно значение. Затова е от съществено значение да се спазват всички национални и регионални политики за защита. Те може да изискват документация от вас, така че проверете предварително в училището по време на първата ви среща с училището какво е необходимо

Обосновка: Text
Обосновка: Music Player

УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА РАЗВИВА

Обучителната програма търси да развие набор от важни умения:

Умения за четене – да събуди и развие любопитството на участниците и техния апетит за четене, посредством подходящи текстове, които носят удоволствие, но и са предизвикателство.

Умения за писане/творчество – в среда, в която всички идеи са ценни и предложенията на всички са подкрепени.

Аналитично и творческо мислене – помагане на участниците постепенно да задълбочат своята способност да разбират негативните стереотипи – и вредното въздействие, което същите имат върху индивиди и групи – и да им се противопоставят, по един позитивен и спокоен начин, докато развиват емпатия и положително отношение към разнообразието. 

Обосновка: Text
Обосновка: Music Player

ДИЗАЙН НА ПРОГРАМАТА

Освен да подобри грамотността, да мотивира и да генерира апетит за редовно четене за удоволствие и творчески умения, програмата също има за цел да развие и други умения:

Сътрудничество, комуникация и екипна работа – посредством съвместна работа в рамките на програмата

Емпатия и саморегуиране – способността да регулира и контролира своето поведение и реакции по отношение на лични емоции, както и разбиране на чувствата на другите.

Социални умения – мощни умения, развиването на които трябва да бъде насърчено посредством програмата, благодарение на събирането на групата в атмосфера на приемане и толерантност, която позволява дори най-чувствителните и лични проблеми да бъдат адресирани. 

Аспирации и самоувереност – да учим, да подлагаме на съмнение и да оспорваме, да постигаме.

Обосновка: Text
Обосновка: Music Player
Обосновка: Services
Обосновка: Text
bottom of page